Slijmwasplaat

Hygrocybe laeta
De Slijmwasplaat Hygrocybe laeta komt voor in zeer schrale duingraslanden, heischrale graslanden op voedselarme, zure, zandige en venige bodems.

Deze wasplaat groeit vaak op een (plaatselijk) vochtige bodem.  

Verzuring en vermesting vormen bedreigingen voor deze saprotrofe soort.