Slik


Een slik is een onbegroeide, zandige, met eb droogvallende zone in een getijdengebied.

Een slik heeft als bodem een heel fijne structuur en is bijna zwart als hij droogvalt, terwijl zand veel geler is.

Slikken zijn onbegroeid, dit in tegenstelling tot kwelders (schorren), die wel begroeid zijn.

Slikken zijn voor vogels van zeer groot belang als foerageerplaats.

Wanneer men bij laagwater langs of over het slik loopt, dan hoor je een suizend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt door slikgarnalen. Slikgarnalen leven met duizenden per vierkante meter in het slik.