Snor

Locustella luscinioides

De Snor  Locustella luscinioides  heeft roodbruine bovendelen die niet gestreept zijn en een brede afgeronde staart. Het is een soort van moerasvegetaties met overjarig riet. Deze vogel is zeer gevoelig voor verstoring. Recreatie zorgt ervoor dat deze vogel zich verplaatst naar stillere gebieden. De vogel laat zich weinig zien. Hij zit vaak boven in een dorre halm van Riet Phragmites australis dicht bij de pluim.

Het geluid van de Snor klinkt als een aflopende wekker.

De Snor heeft een duidelijke voorkeur voor een dichte rietkraag. De structuur van het nest en het feit dat het eerder rust op en niet vastgemaakt is of hangt aan de vegetatie, zoals het nest van bijvoorbeeld de Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus, maakt dat de soort beperkt is tot een dichte vegetatie met stijve stengels.

De rol van de droogte in de Afrikaanse overwinteringsgebieden, ten aanzien van de afname van de aantallen van deze vogel, is mogelijk groot. De verdroging en verruiging van de leefgebieden dragen eveneens bij tot de achteruitgang.

De eutrofiëring van oppervlaktewateren, het ontbreken van een natuurlijke waterdynamiek en het verdwijnen van extensief maaibeheer zorgen voor een verdere inkrimping van geschikte leefgebieden.