Snortikker

Chorthippus mollis

De Snortikker Chorthippus mollis is een sprinkhaan die gebonden is aan droge heideterreinen, heischrale graslanden en grazige wegbermen op een droge zandgrond. Soms wordt de soort aangetroffen in stuifzandgebieden. Het is een kleine, slanke veldsprinkhaan.

De soort voedt zich hoofdzakelijk met grassen.

De eitjes worden in de bodem afgezet en komen het volgende voorjaar uit.

De zang bestaat uit een afwisseling van snorrende en tikkende geluiden.

De eutrofiƫring van oppervlaktewateren, het ontbreken van een natuurlijke waterdynamiek en het verdwijnen van extensief maaibeheer zorgen voor een verdere inkrimping van geschikte leefgebieden.