Stekeldrager

Abrachyglossum capitatum
De Stekeldrager Abrachyglossum capitatum is een blaaskopvlieg. De vlieg valt op door het gekromde achterlijf en de relatief grote kop, die typerend zijn voor de blaaskopvliegen. Deze vlieg heeft aan de bovenkant van het derde antennelid stekels en een zwart-gele tekening op het borststuk.

Deze vlieg is in Vlaanderen zeer zeldzaam.  

Deze vlieg bezoekt bloemen van onder meer Wilde Bertram Achillea ptarmica, Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, Canadese Guldenroede Solidago canadensis, Hertsmunt Mentha longifolia, Gewone Engelwortel Angelica sylvestris en komt doorgaans voor in biotopen met sloten, poelen en kwelplekken.

De gastheersoorten van deze parasitaire vlieg zijn nog niet gekend, maar de maden van blaaskopvliegen ontwikkelen zich in andere insecten, zoals bijen en hommels en op een vindplaats werden Slobkousbijen Macropis species gespot, zodat deze bijen mogelijk als gastheer optreden.