Strandplevier

Charadrius alexandrinus
De Strandplevier  Charadrius alexandrinus  heeft een lengte van 16 cm. Hij komt bij ons voor van april tot september. Hij heeft een onderbroken borstband. Hij houdt van onbegroeide slikken en stranden, maar mijdt oneffen terreinen en onbeschutte stranden. De soort is strikt gebonden aan zout water. Hij komt, behalve aan de Kust ook voor bij zoute meren. Bij ons broedt deze vogel nog in het havengebied van Zeebrugge, het strandreservaat de Baai van Heist, Het Zwin te Knokke en het Antwerpse Linkeroevergebied. In Nederland broedt deze vogel vooral nog in Zeeland en Friesland.  

De soort foerageert vooral op insecten en wormen in de buurt van het nest, op vloedmerken en in intertijdegebieden. In het najaar wordt gebruik gemaakt van kale of schaars begroeide terreinen langs de kust om te ruien. De ruiplaatsen grenzen aan voedselrijke gebieden en zijn bij voorkeur gevrijwaard van verstoring.

Strandplevieren kiezen hun broedplaats vaak in de buurt van sternenbroedplaatsen, omdat ze hierdoor meeprofiteren van de bescherming die grote en luidruchtige sternenkolonies leveren bij het verdrijven van indringers. Het lichaam van deze vogel is niet groter dan dit van een middelgrote zangvogel. Het broeden valt in de periode mei-juni.   

Permanente en intensieve verstoring maken veel plaatsen die als broedplaats zouden kunnen dienen op stranden ongeschikt. Daarom kiest de vogel opgespoten terreinen in relatief rustige havengebieden. De vogel verkiest kale, zandige broedlocaties, die nog aan weer en wind worden blootgesteld. De vogels zijn bestand tegen stuivend zand. De verstoringen op stranden door loslopende honden of toeristen stellen ze minder op prijs. Het creëren van strandreservaten zal noodzakelijk zijn om deze vogel in Vlaanderen te behouden. Veranderingen op het broedterrein, zoals graafwerkzaamheden en verwijdering van planten zijn ongunstig voor de soort.

Geschikte broedlocaties worden snel minder interessant door vegetatiesuccessie en herinrichting.

De populatie staat in geheel West-Europa zwaar onder druk, waardoor de uitwisseling tussen deelpopulaties mogelijk vermindert.

De Strandplevier overwintert in Spanje en Noord-West-Afrika.