Streephoedridderzwam

Tricholoma sejunctum
De Streephoedridderzwam Tricholoma sejunctum vormt mycorrhiza bij Eik-soorten Quercus species.

Hij komt voor in oude lanen en bossen op een kalkrijke klei- of leembodem, soms ook op een zandbodem. De zwam is gevoelig voor verzuring en vermesting.