Struweel


Struweel is een term voor struikgewas. Wanneer men een struikgewasvegetatie een struweel noemt, betreft het veel een vrij dicht struikgewas met een hoogte van 1 tot 4 m.

Verschillende bodemtypes kennen typische struweelsoorten, zoals de struwelen met Jeneverbes Juniperus communis op arme zandgronden, met Sporkehout Rhamnus frangula op voedselarme veenbodems en met Meidoorn-soorten Crataegus species in de uiterwaarden.

Struwelen worden vaak bevolkt door talloze kleine zangvogels (onder meer Grasmus, Nachtegaal, Braamsluiper, Fitis en Tjiftjaf) en ook van tal van insecten.

In struwelen kunnen kunnen ook verspreide hoogopgaande bomen voorkomen. Het kan dan gaan om een tussenvorm tussen opgaand bos en struweel: een ijle boomlaag met daaronder een vrij dichte struiklaag met struweelsoorten.

Dit struweel kan ontstaan bij extensieve begrazing van bossen.