Tangpantserjuffer

Lestes dryas
De Tangpantserjuffer Lestes dryas is een libel die voorkomt bij dicht begroeide lemige tot venige, niet te zure plassen, in de nabijheid van bossen. Het is een typische soort van plassen en vennen die in de zomer kortstondig kunnen droogvallen of die in een vergevorderd verlandingsstadium verkeren. De libel is ook in duinplassen te vinden.

De libel wordt wel vaak gevonden aan voedselrijkere vennen, maar ontbreekt meestal wel aan eutrofe plassen.

Het is een soort met goede kolonisatiecapaciteiten.

De water- en oevervegetatie is goed ontwikkeld en gaat bij voorkeur over in moeras of verlandingsstadia.

Wegens de specifieke eisen aan het voortplantingsbiotoop, is de Tangpantserjuffer zeer gevoelig voor langdurige droogte en te grote schommelingen in de grondwaterstand.

De eitjes worden in stengels van moerasplanten afgezet.

De larven kunnen een zeer korte zomerdroogte overleven.

Door het ondiepe karakter van de plassen treedt er snel verlanding op, gevolgd door successie naar bos. Eutrofiƫring veroorzaakt een sterke plantengroei, waardoor de nodige vegetatiestructuur verdwijnt.

Als beschermingsmaatregel kan men een gedeelte van de vegetatie bij toenemende verlanding verwijderen. Ook kan er in de nabijheid van bestaande populaties verschillende poelen en vijvers aangelegd worden die enkele tientallen vierkante meter groot en ongeveer 10 tot 50 cm diep zijn. Bij het beheer van de plassen dient gewerkt te worden volgens het rotatiemodel.