Texelse Zandbij

Andrena fulvago
De Texelse Zandbij Andrena fulvago is een zeldzame zandbij.

Het vrouwtje heeft een glimmend, vrijwel onbehaard achterlijf. De achterlijfspunt is oranje behaard. De achterschenen zijn geel gekleurd en hebben een oranjegele beharing.

Het mannetje heeft een oranje behaarde achterlijfspunt. De achterschenen zijn oranjegeel gekleurd.

De bij meet 9 tot 10 mm en vliegt van half april tot eind juli. Deze bij komt voor in bloemrijke bermen, weilanden en tuinen.

Het is een oligolectische soort met een voorkeur voor gele composieten. De bij foerageert vaak op Muizenoor Hieracium pilosella, Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en Groot Streepzaad Crepis capillaris.

De bij is vooral in de voormiddag actief, als de gele composieten nog open staan. Later op de dag sluiten deze bloemen zich vrij snel waardoor het stuifmeel en de nectar niet meer of minder goed beschikbaar zijn.

De bij nestelt solitair of in kleine groepjes in een schaars begroeide lemige bodem of zandgrond.  

De Dubbeldoornwespbij Nomada femoralis en de Tweekleurige Wespbij Nomada integra zijn gekende koekoeksbijen bij deze soort.