Tweehuizige Zegge

Carex dioica
De Tweehuizige Zegge Carex dioica komt voor op onbeschaduwde, onbemeste en laag begroeide plaatsen, op humusrijke tot venige, zwak zure, fosfaatarme zand- en leemgrond (blauwgraslanden en afgeplagde heidegronden). De standplaatsen staan onder invloed van mineraalhoudende kwel.

Deze Zegge-soort bloeit in mei. De bladeren zijn lijnvormig. De plant heeft een wortelstok.

Deze soort is zeer gevoelig voor verdroging, overstroming, verzuring en vermesting.