Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia
De Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia is een zeldzame soort die gebonden is aan voedselarme, zure vennen en hoogveen.

De vindplaatsen zijn meestal omgeven door bos. In laagveengebieden kom deze soort vrijwel nooit voor. Jonge dieren, die de wateromgeving verlaten, trekken naar nabije bosgebieden voor de geslachtsrijping.

De aantallen zijn de afgelopen decennia sterk teruggelopen als gevolg van aantasting van de leefgebieden, een te sterke verzuring en voedselverrijking van de wateren en verdroging. De soort ondervindt bovendien nadeel van het uitzetten van vis. De larven zijn namelijk een gemakkelijke prooi voor de vissen, omdat ze vrij in het water leven en niet zijn ingegraven in de bodem zoals vele andere larven van glazenmakers. Ook de omvorming van voedselarme plassen in recreatiezones en intensieve visvijvers zijn nefast.

Als beschermingsmaatregelen moeten de bestaande voedselarme zure plassen behouden worden en moeten vissen daarin geweerd worden. Verzuring van veel plassen lijkt een gunstig effect te hebben omdat vissen moeilijk verzuring verdragen waardoor de predatie op de larven afneemt. Een te sterke verzuring leidt evenwel tot het volledig verdwijnen.