Waterstofchloride
 


Waterstofchloride is een bijtende en toxische stof die ernstige brandwonden veroorzaakt en die giftig is bij inademing. Het is de enige gasvormige anorganische chloride. Het kan uit de lagere atmosfeer via neerslag (natte depositie) snel terug op de bodem en in het oppervlaktewater terechtkomen.

Wanneer waterstofchloride door depositie in oppervlaktewater terechtkomt, dan zal het snel gesplitst worden (dissiociƫren) tot zijn respectievelijke ionen, waarbij chlorides ontstaan die kunnen gebonden worden met andere elementen zoals bijvoorbeeld natrium en kalium. Chloridezouten zoals natriumchloride en kaliumchloride zijn goed oplosbaar in water, en dragen bij tot het zoutgehalte.


Elk waterorganisme in het oppervlaktewater stelt specifieke eisen naar het gehalte aan opgeloste zouten.


De in het water levende soorten verdragen in het algemeen geen sterke variaties van het gehalte aan opgeloste zouten.

Daarnaast kan een verhoging van het zoutgehalte leiden tot een verhoogde acute toxiciteit van andere stoffen op aquatische organismen. Een sterke wijziging van de geleidbaarheid kan tot problemen leiden en vanaf een bepaalde waarde (afhankelijk van het organisme) zelfs tot sterfte van waterorganismen.


Daarnaast heeft het zoutgehalte een effect op de bezinkbaarheid van zwevende stoffen in water: hoe hoger het zoutgehalte, hoe lager de bezinkingssnelheid, waardoor meer zwevende stoffen over een grotere afstand kunnen getransporteerd worden in oppervlaktewater.


Waterstofchloride in de atmosfeer draagt ook bij tot de vorming van zure neerslag die terug op het aardoppervlak en in oppervlaktewater kunnen terechtkomen (door depositie). Op deze manier kan de stof bijdragen tot verzuring van de bodem en waterlopen, waardoor er schade aan planten en dieren kan optreden.


De aanwezigheid van gasvormige chloriden kan bij een onvolledige afvalverbranding bijdragen tot de vorming van dioxines die een schadelijk effect kunnen hebben op de mens en het milieu.


De aanwezigheid van gasvormige chloriden kan ook bij industriƫle processen bijdragen tot de vorming van andere stoffen die een schadelijk effect kunnen hebben op de mens en het milieu (bijvoorbeeld bij thermisch verzinken: ammoniumchloride).