Waterstoffluoride
 


Waterstoffluoride is een zeer toxische en bijtende stof die ernstige brandwonden kan veroorzaken. De stof is zeer giftig bij inademing, bij opname door de mond en bij aanraking met de huid. Anorganische fluoriden in drinkwater zijn mogelijks kankerverwekkend.

Waterstoffluoride kan vrij snel uitspoelen uit de lucht via neerslag en droge depositie, en zo op de bodem en in het oppervlaktewater terechtkomen. De stof kan snel uit de lucht opgenomen worden door sommige planten (bijvoorbeeld grassen of fruit), waardoor een doorvergiftiging mogelijk is naar dieren en mensen.


Wanneer waterstoffluoride door depositie in oppervlaktewater terechtkomt, dan zullen onder normale omstandigheden veelal anorganische fluorcomplexen of -verbindingen gevormd worden die op de waterbodem terechtkomen.


Bij een neutrale pH in water zal de stof immers splitsen in zijn respectievelijke ionen (waterstof en fluoride). Bij een pH groter dan 5 zal vooral het vrij fluoride-ion aanwezig zijn in water. Bij een lagere pH zal de concentratie aan vrije fluoride-ionen dalen.


Fluoride kan in water makkelijk met metalen, calcium of fosfaten reageren tot (minder) goed oplosbare complexen. De aanwezigheid van calcium zal fluoride immobiliseren. In aanwezigheid van fosfaten zal onoplosbaar fluorapatiet gevormd worden. Fluoride kan matig tot sterk accumuleren in waterorganismen. Fluoride zal zich evenwel niet opstapelen in de voedselketen via het aquatisch milieu. Waterorganismen in zacht oppervlaktewater zullen meer hinder ondervinden van een verhoogde fluorideconcentratie dan waterorganismen in hard oppervlaktewater, aangezien de biobeschikbaarheid van fluoride verminderd met een verhoging van de hardheid van water.


Oplosbare anorganische fluorideverbindingen zijn meer toxisch dan de slecht oplosbare fluorideverbindingen.