Weidebij

Andrena gravida

De Weidebij Andrena gravida is een zeldzame zandbij.

Het vrouwtje heeft een behaard gezicht. Het borststuk is oranje behaard. Er is een vrij lange beharing op het borststuk aanwezig op de zijkanten en het achterste deel. Het achterlijf heeft haarbandjes met lange, witte haren op tergieten 2 tot 4. De dijen zijn wit behaard.

Het mannetje heeft een wit behaard gezicht. Langs de binnenoogrand zijn er zwarte haren. Het borststuk heeft een bruine beharing met een helderwitte beharing op het achterste deel. Het achterlijf heeft haarbandjes met tamelijk lange haren.   

Bij oudere dieren kunnen de ononderbroken haarbanden op de tergieten wel zijn afgesleten tot onderbroken haarbanden.


Deze bij meet 12 tot 14 mm en vliegt in één generatie van half maart tot juli.


Deze bij wordt vaak op allerhande grazige terreinen aangetroffen, maar heeft een voorkeur voor extensief beheerde, warme graslanden zoals weiden, bermen, groeven, dijken en parken.      


Het nest wordt ondergronds aangelegd op warmere plekken, die vaak spaarzaam begroeid zijn. De bij bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies.


Als parasiet treedt bij deze soort zeer waarschijnlijk de Bonte Wespbij Nomada bifasciata (koekoeksbij) op.