Weidemaskerbij

Hylaeus incongruus

De Weidemaskerbij Hylaeus incongruus komt van eind mei tot begin september voor in struwelen, heggen, bosranden, duinen, weg- en kanaalbermen, op spoorwegterreinen en in tuinen en parken.

Het nest wordt bovengronds gemaakt in merghoudende dode stengels van Braam Rubus fruticosus en vraatgangen in hout.

De bij nestelt ook in aangeboden kunstmatige nestgelegenheid zoals in boorgaten in hout met een diameter van 3 mm.


De bij bezoekt verschillende bloemen, onder meer deze van Zandblauwtje Jasione montana en Braam Rubus fruticosus.