Weidevogel
 


Een weidevogel is een vogel die zich bij voorkeur in weilanden en hooilanden ophoudt.

Het gaat dan met name om natte weilanden met een grote diversiteit aan kruidachtige planten.


Weidevogels (zoals ondermeer Kievit, Kemphaan, Tureluur en Watersnip) maken doorgaans het nest in deze weilanden.

Deze vogels worden vooral bedreigd door de afname van geschikte weidegebieden als gevolg van verdroging, vermesting en het te vroeg maaien van het gras.


Beheersovereenkomsten tussen de overheid en de landbouwers en het oprichten van weidevogelreservaten kunnen hier soelaas bieden.