Wekkertje

Omocestus viridulus

Het Wekkertje Omocestus viridulus is een sprinkhaan die gebonden is aan een vochtig tot nat milieu en voorkomt in mesofiele kalkgraslanden, hoogveengebieden, wegbermen, open plekken in bossen en slootkanten. De soort vertoont een voorkeur voor een relatief hoge en dichte grasvegetatie, zoals vegetaties met Pitrus Juncus effusus en Pijpenstrootje Molinia caerulea. De soort kan ook in schrale, vochtige weiden worden gevonden, zolang de beweiding niet te intensief is.

De rug van deze sprinkhaan is bijna altijd groen, maar de rest is variabel.


Deze veldsprinkhaan is vroeg in het jaar – reeds vanaf begin juni-  volwassen.


Het geluid dat deze sprinkhaan produceert is een gesnor dat overgaat in een tikkend geruis, dat tientallen seconden aanhoudt. Deze soort komt zelden samen met het Negertje Omocestus rufipes voor.


Het instandhouden van de leefgebieden zelf en van smalle bermen (verbindingsfunctie) gecombineerd met een aangepast en gefaseerd maairegime verhogen de levenskansen van deze sprinkhaan.