Wetland
 


Wetland is eigenlijk de Engelse naam voor 'drasland', wat een gebied aanduidt dat zich bevindt op de grens tussen land en water.

Vaak zijn het gebieden die nu eens onder water staan en dan weer droogvallen of drassig worden zoals moerassen, meren, overstromingsgebieden van rivieren, ondiepe stukken zee, mangrovebossen.


Wereldwijd is geen enkel ander ecosysteem zo belangrijk voor miljoenen trekvogels, vissen, amfibieën, insecten, planten en bomen.


Planten vinden er een geschikte voedingsbodem. Dieren vinden er voedsel, broedplekken of schuilplaatsen.  


Ze herbergen daarom een enorme rijkdom aan planten en dieren. De drassige ondergrond zorgt voor een uitstekende basis van het voedselweb omdat het voor vele plantensoorten een ideale leefomgeving is. Hiervan is dan weer een rijke fauna afhankelijk.

Bovendien kunnen wetlands veel water opnemen en afgeven. Ze verhinderen dat rivieren overstromen en fungeren bij droogte als water reservoirs. Vaak herbergen deze gebieden ook verschillende trekvogels en zijn het belangrijke rust- en voedselplaatsen tijdens de migratieperiode.


Gedurende de voorbije eeuw is de oppervlakte aan wetlands echter zeer sterk gedaald. Bovendien staan de nog resterende gebieden wereldwijd ernstig onder druk als gevolg van waterverontreiniging, waterverspilling, de aanleg van dammen en dijken en klimaatverandering. Hierdoor neemt ook de druk op de biodiversiteit in het gebied steeds meer toe.

Verscheidene waterrijke gebieden kregen ondertussen gelukkig een wettelijk beschermde status waardoor hun behoud verzekerd werd en een halt toegeroepen werd aan het onoordeelkundig gebruik van de gebieden.