Witte Grijsbandspanner

Cabera pusaria

De Witte Grijsbandspanner Cabera pusaria ┬áis een vlinder die behoort tot de spanners. De vlinder heeft 3 parallelle grijze lijnen op de witte vleugels. Hij meet 25 tot 28 mm. 

Deze vlinder komt van eind april tot eind september vrij algemeen voor in loofbossen en struwelen.


Vaak worden meerdere vlinders bij elkaar gezien. De rups is te zien in mei en juni.


De waardplanten van de rupsen zijn vooral Ruwe Berk Betula pendula en Zwarte Els Alnus glutinosa maar ook Ruwe Iep Ulmus glabra, Zomereik Quercus robur en Boswilg Salix caprea.


De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.