NATUURLEXICON


 Bruine Bontloper

Acupalpus brunnipes


De Bruine Bontloper Acupalpus brunnipes is een loopkever die voorkomt op schrale (veen)graslanden met oppervlakkige bodemcompactie. De soort leeft vooral in mos, hoofdzakelijk in rottende en afstervende Veenmos-soorten Sphagnum species nabij water en aan de randen van venen vooral in het laagland.

Het is een nachtactieve soort met een goed vliegvermogen. De kever heeft een voorkeur voor open vegetaties met plekken kale bodem (plagplaatsen) en kan worden gezien van april tot augustus.

Deze loopkever is gevoelig voor het verdwijnen van natte heide, veengebieden en droge, schrale graslanden en voor de natuurlijke successie.  

Home