NATUURLEXICON


 Alpenrus

Juncus alpinoarticulatus   


De Alpenrus Juncus alpinoarticulatus werd in Vlaanderen gevonden in pioniersvegetaties langs de oevers van een recent gegraven vijver op een voedselarme zandige bodem en in een door kalkrijk kwelwater beïnvloed veenmoeras (Kempen).  

Het is een echte duinplant die op open, natte, zoete of brakke zandgrond groeit, meestal op plaatsen met een wisselende waterstand in de buurt van de zeekust.

 


Home