NATUURLEXICON


Asbij

Andrena cineraria


De Asbij is een algemene zandbij met een grootte van 11 tot 14 mm.

Het vrouwtje heeft een wit behaard gezicht. Het borststuk is dicht behaard grijs met een zwarte band tussen de vleugelbasissen. Het achterlijf is kaal en glimmend, soms blauw reflecterend. De poten zijn zwart behaard. De vleugels zijn licht gekleurd.

Het mannetje heeft een wit behaard gezicht maar met zwarte haren langs de oogrand. Het borststuk is grijs met een duidelijke witte beharing aan de zijkant; voor en achter het rugschildje heeft het mannetje een zwarte beharing. Het achterlijf is zwartblauwig glanzend; de basis is witbehaard (soms is er meer zwarte beharing op het achterlijf). De poten hebben een witte beharing.

Deze bij nestelt ondergronds op open, zandige plekken zoals zonnige bosranden, heide en stuifzanden en opgespoten terreinen.

De bij vliegt van half maart tot half juni op Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Wilg-soorten Salix species en andere plantenfamilies, tot 300 m van het nest.

Het is de gastheerbij voor de Roodharige Wespbij Nomada lathburiana en waarschijnlijk ook de Smalbandwespbij Nomada goodeniana (koekoeksbijen).

Home