NATUURLEXICON


Avondroodstekelzwam

Sarcodon joeides


De Avondroodstekelzwam Sarcodon joeides is een mycorrhizavormende zwam bij loofbomen (Zomereik, Amerikaanse Eik, Beuk) in bossen op zeer voedsel- en humusarme, zure zandgrond, vooral op verstoven zand. Hij komt vooral nog voor in schrale wegbermen bij oude bomen.  

De soort is gevoelig voor vermesting van de groeiplaatsen.


Home