NATUURLEXICON


Beekmijtertje

Mitrula paludosa


Het Beekmijtertje Mitrula paludosa is een saprotroof zakjeszwammetje dat voorkomt op onder water liggende rottende bladeren en naalden van Eik-soorten Quercus species, sparren of dennen, in gemengde bossen op een voedselarme zandgrond, in voedselarme kwel- en brongebieden, venen, moerassen en elzenbroekbossen.

Meestal komt de soort voor in voedselarme kwel- en brongebieden, zowel in stilstaand als langzaam stromend water.

De soort kan zowel in het voorjaar als in de herfst worden gevonden.

Het is een saprofiet. Het is een knop- tot knotsvormige zwam met een hoogte van 2 tot 5 cm. De hoed is geel, de steel is wit tot zwak roze.   

Vermesting en verdroging vormen de grootste bedreigingen.

Home