NATUURLEXICON


Beekoeverlibel

Orthetrum coerulescens


De Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens komt voor bij kleine, langzaam stromende grachten, kwelbeken in heidegebieden, hoogveengrachten en vegetatiearme, venige beken in heidegebieden en kalkrijke bron- en kwelgebieden. Ze worden alle gekenmerkt door kwelinvloed of minstens een lichte waterstroming en bieden de larven de mogelijkheid om zich in het losse bodemsubstraat in te graven. De beekjes (tot 5 cm diep) zijn bij voorkeur onbeschaduwd en de lage oevervegetatie wordt afgewisseld met open, onbegroeide stukken.

Deze soort wordt vaak waargenomen in heidegebieden, maar vertoont daar een uitgesproken voorkeur voor kwelstroompjes en kleine heidebeken. Het is een warmteminnende soort die zich bij voorkeur ophoudt in een open vegetatiestructuur.

De larven leven in stromend water.

Vervuiling, eutrofiering, betreding en ruiming vormen de voornaamste bedreigingen. Zowel door ontwatering als door een te hoge waterstand wordt de beekbodem voor de larven ongeschikt. Door natuurlijke successie en het dichtgroeien van de oevervegetatie (beschaduwing), kan het water minder snel opwarmen.

Als beschermingsmaatregelen kan de betreding, de vervuiling en ingrepen in de waterhuishouding worden vermeden.

Waar de vegetatie te dicht en te hoog wordt, kan die gemaaid worden en kunnen er open kale stukken gecreëerd worden.


Home