NATUURLEXICON


Beemdkroon

Knautia arvensis


De Beemdkroon Knautia arvensis is een plant van droge graslanden, wegbermen en dijkhellingen. We vinden deze plant vooral langs rivieren en in de duinstreek. De bodem is meestal vochtig, vrij voedselrijk en kalkhoudend. De plant meet 30 tot 70 cm. Ze bloeit van juni tot oktober met 3 tot 4 cm brede roze bloemen.

Elk bloemhoofdje bevat 50 tot 100 bloemen. De stengel is afstaand behaard. De bladeren zijn naar boven toe steeds dieper gedeeld. Deze planten heeft meestal tweeslachtige bloemen, maar er zijn ook exemplaren die alleen vrouwelijke bloemen bezitten. Deze staan dan in bloemhoofdjes van 55 tot 60 bloemen.

De oorzaken van de achteruitgang van de Beemdkroon lijken met name verruiging van de vegetatie door afgenomen beheerintensiteit en intensivering van het landgebruik in agrarisch en openbaar gebied. Bij verruiging kan Beemdkroon nog geruime tijd standhouden, maar zal zij uiteindelijk verdwijnen, omdat voor de kieming open plekjes nodig zijn. Op schrale (kalk)graslanden bestaat het gevaar dat het verschralingsbeheer juist te ver wordt doorgevoerd. In deze terreinen groeit Beemdkroon soms alleen nog langs de onderrand, waar de bodem vaak wat rijker is aan nutriënten dan op de graslanden zelf.

Deze plant is een goede bijendrachtplant en een belangrijke nectarplant voor verschillende insecten.

De Knautiabij Andrena hattorfiana komt vaak op deze plant voor; het is een effectievere bestuiver dan andere bijen en zweefvliegen. Beide soorten zijn dan ook min of meer afhankelijk van elkaar. De achteruitgang van de ene soort hangt samen met de achteruitgang van de andere.   

  

Home