NATUURLEXICON


Beemdwasplaat

Hygrocybe marchii


De Beemdwasplaat Hygrocybe marchii komt voor op oude, schrale graslanden en grazige bermen op droog, kalkrijk of lemig zand en voedselarme krijthellingen.

Deze saprotrofe soort is vooral gevoelig voor vermesting en verzuring.  

  

Home