NATUURLEXICON


Bergeend

Tadorna tadorna


De Bergeend Tadorna tadorna is een eend met een lengte van 62 (vrouwtje) tot 66 cm (mannetje). De eend heeft een donkergroene kop, een brede, roodbruine borstband en een rode snavel.  Het mannetje heeft een rode snavelknobbel.

Deze eend is van oorsprong een kustvogel, maar via de grote rivieren heeft de Bergeend zijn leefgebied tot in het binnenland uitgebreid.

Deze eend maakt meestal een nest in holen van minstens 1 m diep, zoals verlaten konijnenholen. Soms bevindt het nest zich onder struikgewas, tussen stenen, in oude bunkers of in boomholtes in duinen en dijken.

Rustende Bergeenden gebruiken vooral open, zandige gebieden, zoals stranden, wadplaten en opgespoten terreinen.

Het baltsgedrag bestaat uit veel knikken met de kop en een zachtaardige achtervolging in de lucht.

In mei-juni legt het vrouwtje 7 tot 15 eieren. Het vrouwtje broedt, terwijl het mannetje het nest bewaakt. Beide ouders verzorgen de zwart-wit getekende jongen.

Veel Bergeenden trekken voor de rui, die 3 tot 4 weken duurt, naar de Waddenzee (Nederland). De soort broedt zelden in Vlaanderen. Het is bij ons vooral een doortrekker en overwinteraar.  

Home