NATUURLEXICON


Beverrat

Myocastor coypus


De Beverrat Myocastor coypus is van oorsprong afkomstig uit Zuid-Amerika. Door de warme winter slaagt het dier er meer en meer in om zich in Vlaanderen te verspreiden. De soort werd rond 1900 ingevoerd voor het bont, ontsnapte uit kwekerijen en is ondertussen ingeburgerd. Deze soort is geheel gebonden aan oevers van stilstaand of niet te snel stromend water. Beverratten zijn sociale dieren die soms in grote groepen samenleven. Zij graven grote gangenstelsels waarvan de ingangen boven water liggen.  

Deze dieren beschadigen dijken en eten naast waardevolle natuurlijke vegetaties ook landbouwgewassen op.

Overbegrazing van rivieroevers en dijken door deze dieren veroorzaakt erosie.

In het wild leven de dieren in kolonies. Natuurontwikkeling waarbij veel natte zones worden gemaakt, begunstigen nog zijn opmars.

De Beverrat is niet bestand tegen strenge winters, maar de klimaatverandering zal misschien gunstig uitvallen voor deze soort.  Sinds het ontbreken van strenge winters neemt het aantal Beverratten toe. Bij een verdere ontwikkeling van de populaties van Beverratten zal de bestrijding wellicht lijken op deze van de Muskusrat: zeer duur en weinig effectief.

Home