NATUURLEXICON


Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus


De Blauwe Kiekendief Circus cyaneus is een dagroofvogel met een lengte van 43 tot 50 cm.

Het mannetje heeft donkere vleugelpunten, hij is lichtgrijs van boven en wit van onderen. Hij heeft een witte stuit. Het vrouwtje is bruin gekleurd.

Deze vogel bewoont moerassige veen- en heidegebieden, verlandingszones en vochtige weiden, zandduinen met struikgewas, percelen met jonge aanplant en uitgestrekte velden. Hij foerageert in de omringende agrarische gebieden.

Zijn voedsel bestaat uit kleine zoogdieren (vooral muizen) en insecten.

Het nest wordt op de grond gemaakt van gras, heide en takjes. De vogel verkiest open terreinen met een lage vegetatie om te broeden. Soms wordt gebroed in akkers met wintertarwe. Gedurende het baltsspel laat het mannetje een prooi vallen voor het vrouwtje. Deze neemt de prooi met een spectaculaire salto. Van april tot juni legt het vrouwtje 4 of 5 eieren.

De Blauwe Kiekendief is in Vlaanderen een schaarse broedvogel, doortrekker en wintergast. Hij overwintert meestal in Noord-Afrika, Klein-Azië en het Middellandse Zeegebied. Er komen Blauwe Kiekendieven uit Scandinavië en soms uit de Baltische staten overwinteren.

Vroeger werd deze vogel sterk vervolgd.

In Nederland is deze vogel met verdwijnen bedreigd. Veel Kiekendief-paren blijken er niet in staat om hun jongen groot te brengen. Het probleem ligt in het aanbod van prooien. Het voedselaanbod is belangrijk in de winter die voorafgaat aan het broedseizoen, omdat de vogels dan in conditie moeten komen. Gedurende het broedseizoen moeten zowel het vrouwtje als de jongen gevoed worden.   


Home