NATUURLEXICON


Blauwe Zegge

Carex panicea


De Blauwe Zegge Carex panicea is een typische soort van vochtige, schrale graslanden en bermen, natte heidevelden en vochtige duinvalleien. De bodem is voedselarm.

De meeste groeiplaatsen van deze plant zijn ’s winters drassig of staan ondiep onder water en blijven ’s zomers tamelijk vochtig.

Deze blauwige plant bloeit met aren in april en mei. De bladeren zijn lijnvormig.

Home