NATUURLEXICON


Blauwgroen Trechtertje

Omphalina chlorocyanea


Het Blauwgroen Trechtertje Omphalina chlorocyanea behoort tot de trechterjes Omphalina species.

De trechtertjes leven in een associatie met mossen of korstmossen. Het is nog onduidelijk hoe deze relatie exact in elkaar zit. Het zwammetje leeft tussen mossen en lichenen en heeft een voorkeur voor pionierssituaties op zure bodem. Dat verklaart waarom het zwammetje wereldwijd zo zeldzaam is. Ontwikkelende terreinen zijn al snel niet meer geschikt.

Deze zwam verschijnt bij voorkeur in het late najaar en vroege voorjaar.

De hoed van deze zwam heeft een diameter tot 1 cm. Zowel de hoed als de steel zijn blauwgroen tot grijsgroen van kleur. Op geschikte terreinen kan deze zwam in grote aantallen worden aangetroffen.

Natuurontwikkelingsprojecten, waarbij vermeste bodems worden gesaneerd, zijn gunstig voor deze soort. Afgraven en plaggen van de toplaag zorgen ervoor dat er voedselarme, schone en iets zure bodems ontstaan. De zwam is een pionier van schaars begroeide, voedselarme bodems op zand, lemig zand en keileem.

Home