NATUURLEXICON


Blokhoofdgroefbij

Halictus maculatus


De Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus is een zeldzame bij met een lengte van 6,5 tot 9 mm.

Het vrouwtje heeft een vierkantige kop. De witte bandjes op de tergietachterranden staan ver uit elkaar en zijn in het midden onderbroken.

Ook het mannetje heeft opvallend scherp begrensde, smalle wittige en in het midden onderbroken haarbandjes op de tergieten.  

Deze bij vliegt in één generatie van eind maart tot half oktober (mannetjes vliegen vanaf begin juni) in bloemrijke, open landschappen, voedselarme graslanden en plaatsen met een ruderale begroeiing.      

De soort nestelt in de grond, vooral in lemige bodems. Het is een primitief-eusociale soort. De vrouwtjes overwinteren gezamenlijk in het geboortenest. Soms treedt er één dominant vrouwtje op als een soort koningin van het nest, waarna er ook werksters worden opgemerkt. De werksters en de koningin brengen een generatie mannetjes en vrouwtjes groot, die paren. De vrouwtjes hiervan overwinteren en het jaar daarop herbegint de cyclus.

Het is een polylectische soort die een lichte voorkeur vertoont voor composieten zoals Gewoon Duizendblad Achillea millefolium, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en Boerenwormkruid Tanacetum vulgare.

De Blokhoofdgroefbij is één van de gastheerbijen voor de koekoeksbijen Bosbloedbij Sphecodes ephippius, Pantserbloedbij Sphecodes gibbus en Gestreepte Bloedbij Sphecodes rufiventris.

Home