NATUURLEXICON


Bonte Bandspanner

Epirrhoe tristata


De Bonte Bandspanner Epirrhoe tristata is een nachtvlinder, die tot in 2008 nooit eerder in Vlaanderen werd aangetroffen. Wellicht werd de vlinder vroeger over het hoofd gezien. Verwarring met de Gewone Bandspanner Epirrhoe alternata is trouwens goed mogelijk.

Deze vlinder kan worden aangetroffen in een biotoop die bestaat uit een afwisseling van droge vegetaties met Struikhei Calluna vulgaris, heischraal grasland, vegetaties met Buntgras Corynephorus canescens en open zand met bosjes, bosranden en alleenstaande of in kleine groepjes staande Zomereiken Quercus robur en vliegdennen, Berken Betula species en Sporkehout Rhamnus frangula. De vlinder vertoont een voorkeur voor structuurrijke habitats met zoomvegetaties.

De vlinder werd in augustus 2008 gezien in Limburg (België).

De eitjes worden afgezet op Walstro-soorten Galium species.

De vlinder vliegt van half april tot half september in 2 generaties. Het is een dagactieve soort die te zien is bij zonnig weer. Ook in de schemering vliegen de vlinders rond en komen dan ook op licht.


Home