NATUURLEXICON


Bramensprinkhaan

Pholidoptera griseoaptera   De Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera is een grijsbruin tot roodbruin gekleurde sprinkhaan met een lengte tot 18 mm. De vleugels van het mannetje zijn ongeveer even lang als het halsschild; die van het vrouwtje steken nauwelijks onder het halsschild uit.

Deze sprinkhaan komt van juli tot oktober voor langs bosranden en paden tussen het struikgewas. Deze soort verkiest een structuurrijke vegetaties, vooral ruige en hoog opgaande gras- en struweelvegetaties en bosranden. Struwelen met Braam Rubus fruticosus zijn het meest geprefereerde habitat. In landbouwlandschappen beperkt de sprinkhaan zich tot de randen van de percelen en komt ze niet voor in de intensief bewerkte akkers en weilanden.   

De stridulaties bestaan uit schrille, tot op grote afstand hoorbare, korte tonen. De Bramensprinkhaan kan zich vrijwel alleen verspreiden via lintvormige structuren. Versnippering van de geschikte leefgebieden vormt dan ook de grootste bedreiging.  

Waarschijnlijk verspreidt deze soort zich ook via het rivierwater. De eitjes worden afgezet in rot hout dat met hoog water stroomafwaarts vervoerd wordt.  

Home