NATUURLEXICON


Donkere Wasplaat

Camarophyllopsis phaeophyllaDe Donkere Wasplaat Camarophyllopsis phaeophylla is een saprotrofe zwam die op de grond groeit in schrale tot matig schrale graslanden op matig vochtige tot droge, kalkrijke klei- en leembodems.

Men vindt deze soort soms in jeneverbesstruwelen op leemgrond. De zwam is gevoelig voor verzuring en vermesting.

Home