NATUURLEXICON


Duinriet

Calamagrostis epigejosHet Duinriet Calamagrostis epigejos groeit op zandgrond, in duinen en aan waterkanten. De standplaatsen zijn meestal open, vochtig en tamelijk voedselarm. We vinden deze plant meestal in de duinen, elders is ze zeldzaam.

Deze soort bloeit van juni tot augustus met purpergroene pluimen.

Het Duinriet kan andere soorten verdringen, doordat ze grote gedeelten van de biotoop kan overgroeien. Het is een pionier op onder meeropengemaakte bodems en kapvlakten. Ze heeft immers voldoende licht nodig.

In duingraslanden wordt het wegvallen van begrazing door Konijnen Oryctolagus cuniculus zichtbaar doordat er een verruiging optreedt met Duinriet. Deze plant vormt een soort grasruigte, hetgeen ten koste gaat van de soortenrijkdom.

Nadien wordt de plant zelf verdrongen door andere planten zoals Braam Rubus fruticosus en Framboos Rubus idaeus.

De wortels houden de duinen vast, zodat ze helpt de winderosie tegen te gaan.

Als ondergroei in bijvoorbeeld aanplantingen van Zwarte Den Pinus nigra houdt de plant Konijnen weg. Bomen (zoals Beuk, Hulst en Taxus) slaan hierdoor op, want het Duinriet vrijwaart deze van konijnenvraat. Duinriet draagt hier dus bij tot een natuurlijke omvorming van naaldbos tot loofbos. Het Duinriet blijft hier wel laag en ijl.

Door de aanwezigheid van kiezelzuren is deze plant ongeschikt als veevoer.

Duinriet is één van de waardplanten van de vlinders Bont Zandoogje Pararge aegeria, Witstipgrasuil Mythimna albipuncta, Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola en Koevinkje Aphantopus hyperantus.

Home