NATUURLEXICON


Gepluimde Spanner

Colotois pennaria   De Gepluimde Spanner Colotois pennaria behoort tot de spanners.

Deze vlinder komt vooral voor in loofbossen, soms ook in parken en tuinen met voldoende bomen.

De soort overwintert als ei op de waardplant. De waardplanten van de rupsen zijn bij voorkeur Zomereik Quercus robur, maar ook Boswilg Salix caprea, Sleedoorn Prunus spinosa en Haagbeuk Carpinus betulinus.

De rups verpopt zich in de grond.


Home