NATUURLEXICON


Gewimperde Aardster

Geastrum fimbriatum   De Gewimperde Aardster Geastrum fimbriatum heeft een gesloten bol- tot uivormig lichaam en 6 tot 11 naar onderen omgerolde slippen. De bol is lichtgrijs en 3 tot 5 cm breed.

Jonge exemplaren zijn vrijwel wit.

Deze buikzwam komt voor op zandige of lemige bodems of kleibodems in naaldbossen, soms in loofbossen, parken en lanen. Er blijkt een voorkeur te bestaan voor duinen of kalkhoudende grond.  

Het is een saprofiet.

Home