NATUURLEXICON


Glanzende Groefbij

Lasioglossum lucidulum   


De Glanzende Groefbij Lasioglossum lucidulum is een zeer kleine, zeldzame, zwarte bij met een lengte van 4 tot 5,5 mm.

Zowel het mannetje als het vrouwtje zijn tamelijk slank. De eerste 2 tergieten zijn sterk glanzend. Het vrouwtje heeft een lange kop.

Deze bij is van eind maart tot half oktober (mannetjes vanaf juni) te zien in bermen van heidepaden, op heischrale graslanden en, in mindere mate, in de duinen.

De volwassen vrouwtjes overwinteren. De bij nestelt solitair in de grond. De soort is polylectisch maar vliegt wel vaak op Zandblauwtje Jasione montana en ook op planten als Vlasbekje Linaria vulgaris, Wilgenroosje Chamaenerion species en Muurpeper Sedum acre.

Waarschijnlijke koekoeksbijen zijn het Geeltipje Nomada sheppardana en de Kleine Spitstandbloedbij Sphecodes longulus.   

Home