NATUURLEXICON


Glassnijder

Brachytron pratense   


De Glassnijder Brachytron pratense heeft een vleugelspanning tot 8 cm. Het is een kleine en enigszins gedrongen, licht behaarde libel, die behoort tot de glazenmakers. Het mannetje heeft een blauwe zijstreep; het vrouwtje een groene.

Deze soort komt reeds vroeg in het jaar voor bij stilstaande of zwak stromende, heldere wateren, meestal met zomen van Lisdodde Typha species, Egelskop-soorten Sparganium species, Riet Phragmites australis en biezen, met name aan vijvers, oude rivierarmen, langzaam stromende weidebeken en sloten en in laagveengebieden. Deze libel vertoont een voorkeur voor matig voedselrijke of meso-eutrofe wateren.

Als bedreigingen voor deze soort kunnen we opsommen: de toenemende vervuiling van stilstaande plassen en vijvers; een gewijzigd oevergebruik van vele plassen door de aanwezigheid van (sier-)watervogels of door de sportvisserij; de afkalving van de oevers door de golfslag van motorbootjes. Als beschermingsmaatregel kan men zorgen voor een structuurrijke en goed ontwikkelde oeverzone door enkele stroken in de zomer te maaien en andere in de winter.

Home