NATUURLEXICON


Hoogstamboomgaarden


Hoogstamboomgaarden hebben naast hun functie voor de fruitproductie ook een landschappelijke betekenis. Ze vormen een leefgebied voor diverse organismen (slaap- en broedplaats voor vogels, schuil- en eetplaats voor ongewervelden, foerageerplaats voor Egel en Wezel, enz. )

In (oude) hoogstamboomgaarden groeien vaak ook bijzonder zeldzame fruitvariëteiten, die op het punt staan te verdwijnen en in de ondergroei van de hoogstammen handhaaft zich vaak een soortenrijke kruidenvegetatie.


Home