NATUURLEXICON


Kempense Heidelibel

Sympetrum depressiusculum   


De Kempense Heidelibel Sympetrum depressiusculum heeft een voorkeur voor matig voedselrijke of meso-eutrofe wateren met een rijke oeverbegroeiing en ondiepe moerassige zones.

De libel komt voor in verlandingszones van matig zure en matig voedselrijke vennen, heideplassen, zeggenmoerassen die bij voorkeur overgaan in vochtig weiland en/of rietland. De adulten vliegen niet over open water, maar wel over heidevelden en moerassige weilanden.

Ontwatering van de omliggende weilanden en heideterreinen vormt de grootste bedreiging.

Als beschermingsmaatregelen moet men ontwatering en grondwaterdaling van vochtige terreinen verhinderen. Anderzijds is het belangrijk dat het leefgebied in het najaar of in de winter droogvalt. In Nederland is men de mening toegedaan dat deze libel mogelijks gebaat is bij het opnieuw invoeren van een traditioneel beheer van visvijvers, met een droogval in het najaar en/of de winter.


Home