NATUURLEXICON


De Kleine Glimworm Lamprohiza splendidula,  ook Vuurvliegje genoemd, is een kever die voorkomt langs bosbeken, in bosweiden, bosranden of open plekken in bossen, holle wegen en in bosrijke landschappen. Er moet een goede strooisellaag aanwezig zijn. De soort komt verspreid in Vlaanderen voor, maar is niet talrijk.

Deze glimworm is minder algemeen dan de Grote Glimworm Lampyris noctiluca. De mannetjes worden soms “vuurvliegjes” genoemd, doordat ze tijdens het vliegen licht geven, iets wat de mannetjes van de Grote Glimworm niet doen.

Het vrouwtje meet tot 15 mm en heeft zeer korte dekschilden en vleugels. Het vrouwtje vliegt niet. Het is gelig bruin gekleurd en heeft 3 gescheiden ringen met lichtorganen aan de onderzijde van het lichaam. Het mannetje meet tot 10 mm en heeft 2 witte ringen met lichtorganen aan de onderzijde van het achterlijf.  Het mannetje steekt bij het vliegen steeds de lichtorganen blijvend aan.

Ook de pissebedachtige larven, die tot 17 mm lang worden, hebben een lichtorgaan, dat aangestoken wordt bij harde geluiden of trillingen. De larven leven laag tussen de vegetatie of tussen bladstrooisel, mos of humus. Ze voeden zich vooral met huisjesslakken.  

De volwassen kevers leven slechts een tweetal weken en nemen geen voedsel meer op.

Het larvale stadium duurt 2 jaar. Het zijn vooral de larven die gedurende hun zoektochten naar voedsel nieuwe geschikte gebieden koloniseren, als er maar voldoende kleinschalige landschapselementen zijn waarlangs ze zich kunnen voortbewegen (corridors).

De soort is gevoelig voor verdroging, chemische bestrijdingsmiddelen en verdwijnen van leefgebieden. Ook lichthinder zorgt voor een effect ten opzichte van mannetjes, zij het afstotend (te fel licht) of aantrekkend (wordt afgeleid van de vrouwtjes).

Bij te felle belichting stoppen de larven met licht geven. Dit licht geven is belangrijk als afschrikkingssignaal ten aanzien van predatoren zodat er meer larven ten prooi vallen.     

Glimwormen bezitten het vermogen om zelf licht te produceren (bioluminescentie). Dit doen ze in cellen die gegroepeerd zitten in lichtorganen waar de 2 stoffen luciferine en luciferase met elkaar en met zuurstof reageren tot het lichtgevende oxyluciferine. Het licht wordt versterkt door een laag reflectorcellen. Volwassen glimwormen gebruiken lichtsignalen om elkaar op te sporen tijdens de voortplanting. De larven gebruiken het licht in de vorm van trage lichtimpulsen wanneer ze ’s nachts prooien zoeken en bij verstoring ter afweer van vijanden. Merkwaardig is dat de eitjes ook groen oplichten in het donker.  


Home


Kleine Glimworm

Lamprohiza splendidula