NATUURLEXICON


De Kleine Spinnende Watertor Hydrochara caraboides is een zeldzame waterkever.

Deze soort heeft een opvallend vlakke onderzijde. De kever komt voor in stilstaand, plantenrijk water.

De kever voedt zich met insectenlarven. Deze worden eventjes uit het water getild om de ingespoten verteringssappen goed te laten inwerken. Nadien wordt de prooi onder water uitgezogen.

Deze kever heeft voordeel bij een periodieke reiniging van sloten, die gespreid in tijd en ruimte wordt uitgevoerd.

De eitjes worden gedeponeerd in een gesponnen cocon, die wordt afgedekt met een blad. De larve wordt tot 30 mm lang en heeft 7 paar tracheekieuwen aan het achterlijf. Voor de bouw van de eicocon worden drijvende plantenresten gebruikt.

De aanwezigheid van drijfbladvegetaties zoals Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae of meer algemene waterplanten is dus vereist.

De eitjes worden in de lente of de vroege zomer afgezet. De larven verschijnen tussen mei en juli, juist onder het wateroppervlak.

De larven voeden zich met waterslakken.

De adulten sluipen tijdens de zomer uit en overwinteren, vermoedelijk in het water.

Voor deze soort is het belangrijk dat er veel natuurlijke sloten met niet te steile oevers blijven behouden, d.w.z. dat deze sloten worden behoed tegen demping of dichtgroeien tengevolge een slecht beheer.       


Home


Kleine Spinnende Watertor

Hydrochara caraboides