NATUURLEXICON


De Kleine Valeriaan Valeriana dioica komt voor op moerassige, niet te voedselrijke graslanden in broekbossen, duinvalleien en langs slootkanten op natte, voedselarme, soms iets zure, humeuze zand-of leemgrond en soms op kwelplaatsen langs slootkanten.

De kwel is meestal basisch in een overigens zuur milieu.

Het plantje bloeit in april en mei met roze of witte bloemen, die in bijschermen staan. De plant bezit een wortelstok.

Home


Kleine Valeriaan

Valeriana dioica