NATUURLEXICON


Klein Kruiskruid

Senecio vulgaris   


Het Klein Kruiskruid Senecio vulgaris is een plant die het hele jaar door bloeiend is te vinden in wegbermen, duinen en ook op andere terreinen. De bloemen zijn gele buisbloemen die in kleine bloemhoofdjes staan, er zijn geen lintbloemen. De bladeren zijn veervormig ingesneden; ze hebben getande lobben en staan ver uiteen. De vruchthoofdjes vormen pluis. Gewoonlijk treedt er zelfbestuiving op.

Deze soort is goed bestand tegen strooizout, lood en andere metalen in de bodem.

Deze plant is giftig, ook in gedroogde toestand.

De plant bevat pyrrolizidine-alkaloïden. Dit zijn gifstoffen die zich ophopen in de lever. Vooral paarden, runderen en geiten zijn er erg gevoelig voor. Schapen hebben een iets hogere tolerantie. De inname van deze plant door paarden, runderen en schapen leidt tot vermagering, verlies van eetlust, sloomheid, een doffe vacht, korsten op de kroonrand van de hoeven, gele slijmvliezen, leveraantasting, aantasting van de hartspier, aantasting van het centraal zenuwstelsel en neurologische verschijnselen. De dieren kunnen sterven na enkele weken of maanden. Koeien vertonen een lagere melkgift.   

In sommige gevallen leidt de leverschade tot zonnebrand en zenuwstoornissen. De behandeling zal symptomatisch zijn.
De plant is vooral gevaarlijk als ze in de vorm van kuilgras of hooi aan het vee wordt verstrekt. Dieren herkennen de giftige plant dan niet meer en eten deze met het gras op.

Home