NATUURLEXICON


Klein Stekelpalpje

Allomengea vidua


Het Klein Stekelpalpje Allomengea vidua is een spin die voorkomt in verruigde, natte graslanden. Vaak zijn het hooilanden en moerassige graslanden die in de winter overstromen.

De eicocon van deze spin kan langdurige winterse overstromingen verdragen.

 

Home