NATUURLEXICON


- Dossier -

Klimaatverandering en de natuur

Home Deel 1. Het broeikaseffect : grotendeels te wijten aan de mens Deel 2.  Klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect


De laatste eeuwen oefenen menselijke activiteiten een zeer duidelijke invloed uit op het klimaat. Het staat vast dat de toegenomen industrie, de ontbossing, het verkeer, het energiegebruik, de landbouw en de veeteelt sterk bijdragen aan het aantal broeikasgassen, voornamelijk koolstofdioxide, methaan, distikstofoxide (lachgas), chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s), zwavelhexafluoride en troposferische ozon. Deze broeikasgassen versterken het broeikaseffect en leiden tot een globale klimaatverandering.

Dat dit niet zonder gevolgen blijft voor mens en natuur, wordt in dit dossier verduidelijkt. Wat ook duidelijk wordt, is dat er dringende maatregelen noodzakelijk. En dat er  zonder natuur geen leefbaar klimaat mogelijk is.

Deel 3. Gevolgen van de klimaatverandering : algemeen  Deel 4. Gevolgen wereldwijd Deel 5. Gevolgen voor de natuur in Vlaanderen Deel 6. Noodzakelijke maatregelen